دوره های آموزشی

کارگاه آموزش بازاریابی و فروش تلفنی

چگونه در بازاریابی تلفنی مشتری را برای خرید متقاعد کنیم؟ چگونه با منشی ها صحبت کنیم و آن ها را متقاعد کنیم ما را به مدیرشان وصل کنند؟ چگونه برای بازاریابی تلفنی برنامه ریزی کنیم؟ چگونه بر بهانه ها و اعتراضات مشتریان برای نخریدن غلبه کنیم ؟ چگونه در مذاکرات تلفنی اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم؟ چگونه مشتری ...

بیشتر بخوانید